FREE DELIVERY on orders over 1,500 Baht.

นโยบายในการเปลี่ยนสินค้า

  1. ในกรณีที่จัดส่งสินค้าให้ผิดจากใบคำสั่งซื้อ บริษัทจะดำเนินการจัดเปลี่ยนสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้าชิ้นที่ผิดคืนให้แก่ทางบริษัท ซึ่งสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับสภาพที่บริษัทจัดส่ง และสินค้าที่ถูกต้องจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับคืนสินค้าชิ้นที่ผิด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  2. สินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์จากกระบวนการผลิต 

โดยลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบภายใน 72  ชั่วโมง หลังจากที่พัสดุถูกเซ็นรับ หากนานกว่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี